Beleidsverklaring

Wij willen de kwaliteit van ons werk waarborgen door de afspraken die wij maken met onze cliënten na te komen. Het is onze intentie dat de door ons verrichte werkzaamheden deugdelijk en vooral betrouwbaar zijn. Om dit te bereiken is een kwaliteitssysteem opgezet volgens de uitgangspunten, zoals die omschreven zijn in de ISO 9001:2008 criteria.

Wij zullen ons beleid afstemmen op en voldoen aan de wettelijke en andere relevante eisen op het gebied van kwaliteit en ons beleid aanpassen als de wetgever daarom vraagt, of als onze bedrijfsactiviteiten wijzigen.

Door middel van deze verklaring worden alle betrokkenen op de hoogte gebracht van de intenties, die de directie ten aanzien van kwaliteit heeft. Instructie van en overleg met alle betrokkenen binnen onze organisatie worden als prioriteiten in onze bedrijfsvoering gezien. Deze beleidsverklaring is eveneens te raadplegen via onze website.

Door terugkoppeling van de opgedane ervaringen streven wij naar voortdurende verbetering van ons kwaliteit beleid. Dit beleid wordt aan de hand van persoonlijke instructie en door middel van collectief overleg door ons bedrijf verspreid en desgewenst aan andere belanghebbenden toegelicht.

Pepijn Miner is de KAM coördinator. Hij neemt genoemde taken voor zijn rekening. Het beleid en de beleidsverklaring wordt elke drie jaar geëvalueerd en desgewenst geactualiseerd.

Schagen, 28 juni 2015